Capšalera Software ValenciÓ
inici - corrector - programes - diccionaris - musica - forums - enllaços - colabora

CORRECTORS ORTOGRAFICS DE VALENCIÀ

Software ValenciÓ se complau en presentar-vos el primer Corrector Ortografic de ValenciÓ que se pot usar en varies aplicacions com el Firefox 2, Thunderbird, Seamonkey i OpenOffice, i en tots els Sistemes Operatius mes utilisats com Linux, MacOS i Windows.

Vos podeu descarregar d'aci el nou Corrector 2.0 de la RACV autoinstalable per a l'OpenOffice, per al seu nou motor Hunspell. Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar-mos en el Forum.

CORRECTOR ORTOGRAFICS MYSPELL:

1. Introduccio

2. Que fa el Corrector

3. Que no fa

4. Caracteristiques tecniques

5. Lo que queda per fer

6. Com instalar-los

7. Com usar-los

8. Descarregues

1. INTRODUCCIO

L'equip de Software ValenciÓ ha desenrollat el modul de ValenciÓ per al Corrector Ortografic MySpell, un corrector molt utilisat en les plataformes Linux que el porten instalat en totes les seues distribucions, es una evolucio millorada del primer Corrector Lliure Ispell, els seus autors son els responsables del proyecte del paquet d'Offimatica OpenOffice.

2. QUE FA EL CORRECTOR

Este corrector ortografic pot detectar erros deguts al tecleig doble d'una tecla sense voler, la falta d'una lletra en la paraula, intercanvi de lletres a l'escriure rapit, accents i lletres teclegades en lloc de la correcta. Aprofitant una molt bona caracteristica de myspell, molt potent en el nostre cas, son les regles fonetiques, gracies ad elles es facil corregir erros fonetics a l'escriure i grafies incorrectes o grups consonantics aliens al ValenciÓ com serien, arxiu -> archiu, aubert -> obert, nucli -> nucleu, article -> articul, analitzar -> analisar, alsar -> alšar, chent -> gent, compte -> conte, belleses -> bellees, ofereix -> oferix...

3. QUE NO FA

Si una paraula en el context de la frase estÓ mal escrita pero existix en la base de senyes eixa paraula en un atre significat, no la donarÓ per erronea, es el cas de "sota", que es un adverbi en Catala, pero un substantiu en ValenciÓ (carta de la baralla).

Un atre dels erros que no detectaria seria la incorrecta utilisacio dels temps verbals, els temps verbals implicats son el passat i el futur, si mos volem referir a una accio futura no es lo mateix dir, menjarem paella (passat), que menjarÚm paella (futur), a l'estar les dos paraules en la base de senyes les donaria per correctes encara que el seu us gramatical fora incorrecte, es recomanable ficar l'accent si mos referim a accions futures i si el Corrector la dona com a incorrecta mirar les sugerencies que mos oferix, si no la marca, sera correcta.

Una forma molt utilisada i que moltes voltes s'escriu malament i no es detectada es "esta", quan mos referim ad ella com a determinant "esta taula" no porta accent, quan mos referim al verp estar "Pep estÓ aci" porta accent.

El guionet no el detecta com a part de la paraula, ašo es un problema del propi MySpell alie a mosatros, aixina "penjar-los" ho tracta com a dos paraules, per una banda "penjar" que es correcta" i per l'atra "los".

4. CARACTERISTIQUES TECNIQUES

La base de senyes d'este Corrector estÓ formada per 20.000 adjectius, 350 adverbis, 34.000 substantius, 8.500 verps regulars, 50 verps irregulars i atres formes gramaticals.

Tambe reconeix i corregix barbarismes, tant Castellanismes com Catalanismes donant la forma correcta Valenciana, uns eixemples serien: nosaltres, amb, aquest, aleshores, entonces, antes, altre, esport, doncs...

Total de formes verbals conjugades 408.000
Total de substantius declinats 102.000
Total de adjectius derivats 80.000
Total n'hi han unes 600.000 paraules formades

5. LO QUE QUEDA PER FER

Hem de millorar les regles de derivacio, reagrupant-les en grups mes adequats i afegint-ne les noves, sobretot millorar les conjugacions verbals de la segon terminacio, (-er) fer-la casi sancera perque son molt irregulars els verps i la tercera (ir) fent una classificacio correcta dels regulars i els incoatius.

Afegir noves paraules que no arreplegava el Diccionari de la RACV (1995), en este apartat esperem contar en l'ajuda de tots vosatros i que mos envieu les vostres llistes de paraules i escrigau en el forum del Corrector per a ampliar les proximes versions del Corrector.

Declinar els adjectius per a formar nous adverbis, amable -> ambablement, facil -> facilment, absurt -> absurdament

Generar els aumentatius i diminutius: gos -> goset -> gosot

Generar els graus superlatius dels adjectius: bo -> bonissim, bonissima...

Inclure en la base de senyes noms propis i llinages Valencians, aixina com tots els noms dels nostres pobles per a que el Corrector els done per correctes i corregixca els incorrectes, per eix: Xirivella -> Chirivella, Alcoi, Alcoy...

Tots aquells que vullguen colaborar en la millora del Corrector Ortografic, que mos escriguen un correu a info@softwarevalencia.com, o en la seccio de Correctors Ortografics del Forum.

6. COM INSTALAR-LOS

Mozilla Thunderbird 1.5:
1. Descarregar l'archiu spell-va-ES.xpi per eixemple en l'Escritori, per a tindre-lo localisat
2. Obrir el client de correu-e Thunderbird 1.5
3. Anar al menu Ferramentes -> Extensions, s'obrirÓ una finestra
4. Punchar en Instalar i buscar l'archiu spell-va-ES.xpi
5. Quan ixca el dialec que indique que s'ha instalat correctament, tancar el programa
6. Al tornar a obrir-lo ya tindrem l'opcio de correccio en ValenciÓ

OpenOffice 2:
1. Descarrega't l'archiu zip de mes avall.

7. COM USAR-LOS

Mozilla Thunderbird:
Quan punches en Redactar per a escriure un correu-e, hi ha dos opcions:
a) Corregir l'ortografia mentres escrius, per ad ašo has d'activar eixa opcio punchant en Ferramentes -> Opcions -> Redaccio -> Ortografia, i activar la casella "Activar ortografia a l'escriure".
b) Correccio interactiva. Una volta hages escrit el teu mensage, puncha en l'image de la barra de ferramentes Ortografia i s'obrirÓ una caixeta de dialec en les paraules mal escrites i les sugerencies per ad ella.

OpenOffice 2:
Les instruccions de com instalar-ho i usar-ho estan dins de l'archiu zip.

8. DESCARREGUES

Client de correu-e Thunderbird 1.5 -> Corrector Ortografic de ValenciÓ (v.1.0)

Descarregar OpenOffice 2 -> Corrector Ortografic per a OpenOffice 2 (v.1.0)
Vore captura

llibre de visites - contacte - nota llegal