"Carreta de bous"

Carreta de Bous
si plou i te banyes
carreta de bous
d' una garrotada
te trenque les cames

Ya ve l' aigua
meueta
tirant caragols al moll
I a la pobra Sunsioneta
el seu novio no la vol

Ya ve Pepe
per la senda

La novia el tirà al carrer
perque dia que tenia
molt poquet..coneiximent

Yo soc Pepe
vinc tranquil
tinc un bon coneiximent
lo que passa es que Pepica
encara en volia mes

Carreta de Bous
si plou i te banyes
carreta de bous
d' una garrotada
te trenque les cames

Aquell dia que el meu Quico
compromis me demanà
des del cap als genolls
comenci yo a tremolar

Carreta de Bous
si plou i te banyes
carreta de bous
d' una garrotada
te trenque les cames

Si yo tremole de dia
no sabeu tots lo millor
de pensar que per la nit........
m' agarrà mes tremolor

Carreta de Bous
si plou i te banyes
carreta de bous
d' una garrotada
te trenque les cames....

(Popular. Recopilada per Tonico Sansano)

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït