Capçalera Software Valencià
inici - corrector - programes - diccionaris - musica - forums - enllaços - colabora
Informacio general
SoftwareValencia.com no està constituida com empresa ni institucio, ni està vinculada a cap empresa ni institucio. Per a major informacio pot contactar en nosatros a través de la direccio de correu info@softwarevalencia.com.
Objectiu
La web SoftwareValencia.com ha segut desenrollada per a difondre programes debades i demostracions pels quals no cobra ni restringix l'acces. L'objectiu es posar a la ma de l'usuari (entenent com usuari a qualsevol visitant de la pagina) programes o afegitons a programes que son d'us i difusio publica.
Acces
En caracter general, els Usuaris podran accedir a www.softwarevalencia.com de forma lliure i debades.
Propietat intelectual i industrial
Els Drets de Propietat intelectual d'esta pagina electronica son titularitat de SoftwareValencia i Zaït Moreno Sánchez, llevat dels programes, que son dels respectius autors. Per aixo, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avis els seus contenguts (disseny grafic, texts i codics). Correspon tambe a SoftwareValencia l'eixercici exclussiu dels drets d'explotacio dels contenguts de la web i, en especial, els drets de reproduccio, distribucio, comunicacio publica i transformacio. Qualsevol reproduccio, distribucio, comercialisacio o transformacio dels contenguts de la pagina web que no haja segut expressament autorisat pels seus titulars constituix una infraccio dels drets de propietat intelectual i industrial protegits per l'articul 270 i següents del Codic Penal.
Proteccio d'informacio
SoftwareValencia.com se compromet a mantindre tota l'informacio que nos faciliten los nostres usuaris en la maxima confidencialitat i a no suministrar-la a terceres parts, d'acort en els principis de proteccio d'informacio de caracter personal de la LORTAD (Llei Organica 15/1999, del 13 de decembre). Esta informacio personal sera usada exclusivament per als fins indicats en el formulari que l'usuari ompliga. SoftwareValencia.com garantix la confidencialitat i seguritat de la seua informacio, que no sera cedida a terceres persones.
Responsabilitat
SoftwareValencia.com no se fa responsable dels possibles erros de seguritat que se pogueren produir pel fet d'usar versions de navegadors no actualisades, o de les conseqüencies que se pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ya siga per configuracio inadecuada, presencia de virus informatics o qualsevol una atra causa aliena a la nostra web.
Llei aplicable i jurisdiccio
Per a tota qüestio litigiosa o que incumbixca a SoftwareValencia.com, sera d'aplicacio la llegislación de l'estat espanyol, sent competents per a la resolucio de tots els conflictes derivats o relacionats en l'us de la present pagina web, els Jujats i Tribunals de la Ciutat de Valencia (Valencia-Europa). Les presents Condicions d'Us se regiran per lo dispost en la llegislacio de l'estat espanyol. En cas de que se produixca qualsevol discrepancia o controversia en motiu de l'interpretacio o l'aplicacio de les presents Condicions d'Us, SoftwareValencia.com i l'Usuari, en renuncia expressa a qualsevol un atre fur que poguera correspondre'ls, se someten a la jurisdiccio dels Jujats i Tribunals del domicili de l'Usuari. En lo supost de que este tinga el seu domicili fora de l'estat espanyol, en renuncia expressa a qualsevol un atre fur que poguera correspondre'ls, se sometran a la jurisdiccio dels Jujats i Tribunals de la Ciutat de Valencia.

llibre de visites - contacte - nota llegal