Cóm instalar el corrector ortogràfic de Valencià en OSX:
Nota: s’ha provat el procés d’instalació en les versions 11.6 Big Sur en processador M1 i 10.13.6 High Sierra en processador Intel.
El primer pas és descarregar l’instalador de dalt. Una volta descarregat el ficher, hi ha que buscar-ho en el Finder, en la carpeta de Descargas.

És possible que vos aparega el mensage “corrector-valencià-OSX.pkg” proviene de un desarrollador no identificado. ¿Seguro que quieres abrirlo?

El motiu és perque el ficher no està firmat en una clau de programador d’Apple. Teniu que fer click en el botó “abrir”.

En la següent pantalla vos obrirà l’instalador.

Pulseu el botó “Continuar” i vos conduirà a la pròxima pantalla. Ara és possible que vos mostre la següent pantalla:

Açò és degut a que l’instalador està configurat per a instalar els fichers del corrector ortogràfic en un directori de l’actual usuari. Has de fer click en “Instalar únicamente para mí” i ya s’activarà el botó “Continuar”, com mostra la següent pantalla:

Important: Si en l’ordenador a on se vol instalar el corrector ortogràfic treballen vàries persones, serà necessari instalar el corrector per a tots i cada u dels usuaris que vagen a fer us d’ell.

Feu click en el botó “Instalar”. Pronte acabarà l’instalació i mostrarà la següent pantalla:

Pulseu el botó “Cerrar”.

Ara el pròxim pas és activar en el sistema el Valencià com a idioma d’entrada. Obriu les “Preferencias del sistema”. En OSX 11.6 Big Sur té el següent aspecte:

Obriu les preferències del teclat fent click en “Teclado”.

En un primer lloc, pulseu en la pestanya “Texto” i despuix obriu la llista desplegable davall de “Ortografía”, a on mostrarà els idiomes d’entrada.

Busqueu en la llista l’entrada “Valencià (Biblioteca)” i seleccioneu-la.

En acabant, ya es poden tancar les preferències del sistema.

Una forma de comprovar el funcionament del corrector ortogràfic Valencià és obrint qualsevol aplicació que ampre el corrector ortogràfic del sistema i començar a escriure text. TextEdit és una d’elles.

Fent click en el botó de la dreta del ratolí sobre una de les paraules subrallades en roig mos mostrarà les diferents alternatives.